banner38

Mecusilik (Zerdüştlük) nedir? Mecusilik hangi medeniyetlerde görüldü? 

İslâm öncesi Pers/İran medeniyetinin temel yapıtaşlarından olan mecusilik (Zerdüştlük) üç bin yılı aşkın bir süredir varlığını devam ettiriyor. İslam fetihlerine kadar kadim İran coğrafyasının en köklü dini geleneği olan mecusiliği detaylı incelemek için mecusilik (Zerdüştlük) nedir? Mecusilik (Zerdüştlük) hangi medeniyetlerde görüldü? Mecusilik dininde anlayış nedir? Sorularını yanıtlayalım.

Genel 16.11.2022, 10:00 16.11.2022, 16:19
Mecusilik (Zerdüştlük) nedir? Mecusilik hangi medeniyetlerde görüldü? 

Mecusilik (Zerdüştlük) nedir? 

Zerdüşt'ün kurucusu olduğu kadim İran'ın dinî geleneğidir. Kadim İran coğrafyasında düaliteye dayanan tanrı düşüncesini kökten değiştirme adına Zerdüşt'ün kurduğu Mecûsîlik, İslâm öncesi Pers/İran medeniyetinin temel yapitaşlarındandır. Mecûsî geleneği, Ahura Mazda'yı yegâne tanrı olarak kabul eden Zerdüşt'ten sonra tarihsel süreçte bazı değişim ve dönüşümlere uğrasa da üç bin yılı aşkın bir süredir varlığını devam ettirmeyi başarmıştır.

Mecusilik (Zerdüştlük) hangi medeniyetlerde görüldü? 

Pers/Akamenid (MÖ 559-330), Part/Arsakid (MÖ 247-MS 224) ve Sâsânîler (MS 224-651) olmak üzere üç kadîm imparatorluğun dinî referansı olan Mecûsîlik, İslâm fetihlerine kadar kadim İran coğrafyasının en köklü dinî geleneği olmuştur.

Akamenid İmparatorluğu'nda kraliyet kültü olarak Akdeniz kıyılarından Hind sınırlarına kadar geniş bir coğrafyada bilinen Mecûsîlik, Büyük İskender'in Doğu Seferiyle kraliyet desteğinden mahrum kalmıştır. Pers İmparatorluğu'nun yıkılmasından yaklaşık yüz yıl sonra Perslerin Arsakidler etrafında bir araya gelmesiyle birlikte İranlıların/Aryanların asli dinî geleneği, yeniden söz sahibi olmuştur. Buna rağmen Arsakidler döneminde kraliyet çevrelerindeki helenistik vurgu, Mecûsîliği halk kitlelerinde daha etkin kılmıştır. Mecûsî geleneğinin kurumsal bir yapıya kavuşması ise dinî bir motivasyonu önceleyen Sâsânîlerin Arsakidlere son vermesiyle gerçekleşmiştir. Böylelikle devlet desteğini alan Mecûsîlik, İslâm fetihlerine kadar Yahudilik, Hristiyanlık ve Maniheizm gibi dinî geleneklere karşı üstünlüğünü koruyabilmiştir.

Mecûsî geleneği tarihsel süreçte farklı adlandırmalarla muhatap olmuştur. İlk olarak Zerdüşt'e atfedilen Gatha'da doğrunun ve hakikatin takipçisi anlamında Aşavan nitelemesi söz konusu olmuştur (Yesna-Gatha, 46.14, 51.09). Sonrasında ise bu inancın müntesipleri Avesta'da mazdayesna yani mazdatapıcısı ve Zerathuştriş yani Zerdüşt'ün takipçisi ifadeleriyle tanımlanmıştır (Yesna 12). Nitekim Sâsânîler döneminde mazdayesna ifadesi sıklıkla kullanılmıştır. Pers diyarından Hind coğrafyasında göç edenler anlamında Hintliler tarafında Parsi diye nitelenen bu dinî geleneğin müntesipleri, ateşi ibadetin merkez objesi olarak görmeleri nedeniyle de ateşperest olarak tanımlanmışlardır. 19. yüzyılda Hint alt kıtasının İngilizler tarafından işgal edilmesiyle bu coğrafyanın dinî gelenekleri Batı dünyasına tanıtılmıştır. Bu bağlamda Yunan ve Latin kaynaklarında yıldız tapıcısı olarak tanımlanan Zoroastres/Zoroaster ifadesinin yaygın kullanımı, günümüzdeki Zerdüştî tanımlamasının arka planına işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Mecûs (Hac, 17/22) ifadesi ise Kur'an'ın indiği coğrafya ve tarihsel zeminde karşılığı olan bir kullanımdır. Din adamı anlamında Movbed/ Mobed kelimesiyle aynı kökten gelen ve fonetik değişimlere uğrayan Mecûsî sözcüğü (moğu, magu-pati, mgoşa, mecûs) İran coğrafyasında bu dinî geleneğe inanan herkesi kapsayacak bir kavram olarak kullanılmıştır.

Mevcut arkeolojik bulgulardan veya yazılı bir materyalden hareketle Zerdüşt'ün esasında tam olarak nerede, ne zaman ve nasıl yaşadığı hususunda kesin bir sonuca varmak mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte iki teoriden söz edilebilir. İlk olarak Sâsânî dönemi tarih yazımına göre Zerdüşt, Pers İmparatorluğu'nun kuruluşundan kısa süre önce yaşamıştır. Buna karşın Avesta üzerine yapılan dil bilimsel çalışmalar ise onun en erken milattan önce binli yıllarda yaşadığı tezini savunmaktadır.

Tarih ve mekâna ilişkin farklı yaklaşımların ötesinde Zerdüşt'ün bir din adamı olarak yetiştiği ve ayin için temiz su almak üzere nehre girip çıktığı sırada ilahî varlık Behmen'in (Vohu Manah) Ahura Mazda'dan getirdiği esine/vahye muhatap olduğu bilinmektedir (Yesna-Gatha 43.4; Vezîdigîhâ-i Zâdspram. 20-21). Bu durumda Zerdüşt'ün kadim İran havzasının düalist temelli tanrı anlayışını çok iyi bildiği, ancak mevcut dinî anlayışı tersyüz eden yeni bir yaklaşımı savunmaya başladığı görülmektedir. Zira Ahura Mazda'yı esas alan ve diğer tanrısal varlıkları reddeden bir tutum sergilemesi nedeniyle Zerdüşt, toplumsal bir karşılık bulamamış ve sadece yeğeni ona iman etmiştir. Nitekim uzun süren çabaları sonrasında yaşadığı yerden ayrılan Zerdüşt'ün dinî düşüncesini mitolojik Keyânî hanedanından Kral Viştasp'a anlatması, İran coğrafyasında yeni bir dinî geleneğin doğuşuna ortam hazırlamıştır.

Mecusilik dininde anlayış nedir? 

Mecûsî geleneğinin teolojik önermelerinin Zerdüşt'ten Sâsânîlerin sonuna değin bazı köklü değişikliklere uğradığı bilinmektedir. İslâm fetihlerinden günümüze kadar da tanrı anlayışına ilişkin tartışma neticelenmemiştir. Zerdüşt'e atfedilen Gatha'da her şeyin varlık sebebi ve var edicisi olarak takdim edilen Ahura Mazda, kadir-i mutlak bir tanrı olarak tasvir edilmektedir (Yesna-Gatha 44.3-7). Gatha'da Ahura Mazda'nın yegâneliğine halel getirecek kimi varlıklardan söz edilse de en yüce varlık Ahura Mazda'dır. Fakat Zerdüşt'ten sonraya tarihlenen Avesta edebiyatı ise Ahura Mazda'yı her şeyin değil, sadece iyi olan her şeyin var edicisi olarak takdim etmektedir. Kötülüğün kaynağı ve var edicisi olarak da Ehrimen (Angra Mainyu) kabul edilmektedir. Böylelikle kötülük problemine ilişkin bir tartışma da gündeme gelmektedir (Vendidad 1.3). Ayrıca Zerdüşt'ün yok saydığı kadim geleneğin ilahî figürlerinin de (Mitra, Anahita vb.) Avesta'da yeniden söz konusu edilmesi düalizmi önceleyen tanrısal bir alanın oluşmasına kaynaklık etmektedir. Söz gelimi Avesta'nın Yeşt bölümünde ahitlerin tanrısı Mithra'ya ve suların tanrıçası zafer bahşeden Anahita'ya ve benzeri kadim tanrısalıklara tapınmayı ve yakarmayı öngören bölümler mevcuttur (Yeşt 5. 1-9, 15.3). Sâsânî dinî edebiyatı (Zend), Avesta'yı yorumlayarak iyi ve kötü arasında mutlak aykırılığı önbir düalizmi öncelemektedir.

Tanrı anlayışındaki farklı yaklaşımlara karşın ahlaki düzlemde iyi ve kötü arasında mutlak bir düalizmi kabul eden Mecûsîlik, yeryüzünü Ahura Mazda ile Ehrimen arasındaki bir savaş alanı olarak görmektedir. İnsanın bu savaştaki başat aktör olması, dinî ilkelerin düalist bir temel üzerinden yükselmesini sağlamaktadır. Bu sebeple bir dine giriş ayiniyle (Sudreh Pûşi) hayatın her ânının, iyinin galip gelmesine adanması istenmektedir. Öyle ki iyi düşünce, iyi söz, iyi davranıştan oluşan üç ahlaki ilkeye uygun bir yaşam talep edilmektedir (Yesna 10.16, 19.16). Bu bakımdan Avesta'nın Vendidad/ Videvdat kitabı, gündelik yaşamı, doğumdan-ölüme ve sabahtan-akşama ayrıntılı bir şekilde betimleyen bir dinî hukuk metnidir.

Mecûsî geleneğinin kutsal metin edebiyatı temelde Avesta ve Avesta'nın yorumu Zend literatürü olmak üzere ikili bir yapı arz etmektedir. Geleneğin, tamamını Zerdüşt'e atfettiği Avesta külliyatı Zerdüşt'ten sonraki süreçte oluşmuştur. İskender'in seferine kadar sözlü olarak nakledilen Avesta edebiyatı beş kitaptan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; Zerdüşt'e atfedilen Gatha'yı içeren ve dinîritüel düzenini barındıran Yesna, ilahî varlıklara yakarışların yer aldığı Yeşt, gündelik yaşamın temel ilkelerinin ifade edildiği Vendidad, festival ve bayram gibi dinî törenlerde icra edilen duaların yer aldığı Visperad ve son olarak gündelik ibadetteki duaların bir araya getirildiği Horde Avesta'dır. Zend literatürü ise Sâsânî dönemi din adamı sınıfının Avesta külliyatını daha anlaşılır kılma adına giriştiği yorumlama faaliyetidir. Böylelikle Mecûsî geleneği kozmolojiden eskatolojiye bütüncül bir ilahiyata kavuşmuştur.

Mecûsî geleneğinin belki de en merkezi unsuru ateştir. Ritüel düzeninin ve mabedin merkezinde yer alan ateş, Ahura Mazda'ya yakarabilmenin ve onunla temas kurmanın vazgeçilmez unsurudur. Bu sebeple ibadet mekânında ateşin sürekli olarak canlı tutulması esastır. Ayrıca her kralın tahtta kaldığı sürede canlı tutulan bir ateşten de söz edilebilir.

Mecûsî geleneği dünyanın sonu yaklaştığında yeryüzündeki kötülüğe son verecek bir kurtarıcı motifini işlemektedir. Buna göre her bin yılın sonunda gelen üç kurtarıcının (Uşedar, Uşedermah, Saoşyant) dünyayı kötülükten arındıracağı öngörülmektedir. Özellikle İslâm fetihlerinden sonra dinî edebiyatta bu husus vurgulanmaktadır (Zand-Akasih, 33, 34.blm).

Mecûsî dinî düşüncesi ölümden sonra hesap ve yargılamanın sonrasında ulaşılan bir öte dünya tasavvuruna sahiptir. Ölümle birlikte kişinin eylemlerinin hata sevap bakımından teraziye vurulduğu ve sonrasında cennet ve cehenneme ulaştıran bir tasvirden söz edilebilir. Mitra, Raşnu ve Sraoşa üçlüsü yargılama sonrasında kişinin ruhunu ayırıcı bir konuma sahip Cinvat Köprüsü'ne yönlendirmektedir (Vendidad 19.27-30).

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 82
2. Fenerbahçe 34 77
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 34 66
5. Başakşehir 34 56
6. Trabzonspor 34 54
7. Konyaspor 34 49
8. Kayserispor 34 49
9. Karagümrük 34 47
10. Kasımpaşa 34 43
11. Alanyaspor 35 41
12. Sivasspor 35 40
13. Ankaragücü 34 39
14. Antalyaspor 34 38
15. İstanbulspor 34 35
16. Giresunspor 34 34
17. Ümraniye 34 30
18. Gaziantep FK 34 25
19. Hatayspor 34 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 37 76
4. Real Sociedad 37 68
5. Villarreal 37 63
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 37 50
8. Athletic Bilbao 37 50
9. Girona 37 49
10. Rayo Vallecano 37 49
11. Sevilla 37 49
12. Mallorca 37 47
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24
banner23